Personeel

IFC is gespecialiseerd in personeel

Aanbod van op maatwerk toegesneden begeleidingstrajecten waaronder ziekteverzuimbegeleiding (re-integratie Spoor 1, 2 en 3), loopbaanbegeleiding, coaching, supervisie, intervisie, werk-/praktijkbegeleiding, Mediation en outplacement. Desgewenst kunnen assessment, psychologisch onderzoek en diverse persoonlijkheidsscans afgenomen worden.

Het doel is komen tot meer openheid en duidelijkheid m.b.t. de positie en mogelijkheden van de werknemer en in het verlengde hiervan de werkgever. Op het terrein van ziekteverzuimbegeleiding gaat het enerzijds om de werkdruk en burn-out terug te dringen, anderzijds om zieke werknemers en werkgevers in balans en evenwicht te krijgen waardoor het werk bij de eigen organisatie of bij een andere organisatie weer opgepakt kan worden. Door te werken aan evenwicht, gelijkwaardigheid en balans, ontstaat er rust en energie waarbinnen het arbeidsproces en de persoonlijke ontwikkeling (weer) kan worden opgepakt.
De laatste jaren neemt de vraag naar re-integratie toe. Een niet losstaand verschijnsel, maar een gevolg van het samenspel van verschillende factoren. Belangrijk is dat de verzuimbegeleiding gebaseerd is op een analyse van het verzuim en wordt ingekaderd in een Arbo- en verzuimbeleid. Het re-integratieprogramma (Spoor 1, 2 en 3) is een intensief begeleidings-/trainingsprogramma en vraagt veel van degene die gere-integreerd wordt en ook van de betrokkenheid en inzet van de werkgever.

Bij de selectie en het inschatten van de kwaliteiten van zittend en nieuw personeel, wordt gebruik gemaakt van een ‘assessment’ en op aanvraag een psychologisch onderzoek. Een reden is dat dure functies een hoge afbreukrisico hebben, waarbij het van groot belang is dat de organisatie de beste kandidaat in huis heeft en haalt. Ook voor andere doeleinden wordt de assessment en het psychologisch onderzoek gebruikt, zoals bij voorgenomen promotie of demotie, het opsporen van sterke en zwakke kanten bij werknemers of ter ondersteuning bij profielformulering van een op te zetten sollicitatiecampagne en het onderzoeken van werk- en aandachtspunten bij een re-integratietraject en/of een begeleidingstraject outplacement.

IFC hanteert een eigentijdse werkwijze. De gespecialiseerde kennis van het werkveld ligt daaraan ten grondslag. Intensieve aandacht is er voor de persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden van de persoon, de personen. Het gaat in feite om een bevredigend bedrijfsresultaat dat gebaseerd is op een optimale aandacht en betrokkenheid op elkaar. Daarom ook kan IFC een aanbod doen van meerdere begeleidingstrajecten. Ieder persoon maakt in zijn loopbaan keuzes, al dan niet gedwongen. Begeleiding en ondersteuning, ter verhoging van de kwaliteit van de keuze, is daarbij vaak gewenst.

Elk begeleidingsaanbod kent een eigen omschrijving. Bij het bespreken van een mogelijke opdracht wordt er een specifieke opdrachtomschrijving en offerte uitgebracht.

 

Inter Face Care

Tel: +31 (0) 6 547 47 085

E-mail: info@interfacecare.nl